we-wear-the-same-shirt-merthyr-cy.pngwe-wear-the-same-shirt-newtown-cy.pngwe-wear-the-same-shirt-national-cy.png

Amdanom Ni

Mae nifer o unigolion sy’n delio â phroblemau iechyd meddwl yn dweud fod y gwahaniaethu a wynebant yn aml yn waeth na’r afiechyd ei hun. I wneud pethau’n fwy anodd, mae’r stigma hwn yn rhwystr i’r bobl yma gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, penderfynodd Amser i Newid Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Cymru ddod at ei gilydd er mwyn gwneud yr hyn a wnânt orau. Y canlyniad? We Wear The Same Shirt: Cynllun peilot pêl-droed unigryw a luniwyd yn benodol ar gyfer pobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl, ac ymgyrch gyhoeddus i ymladd yn erbyn y stigma sy’n bodoli’n barhaus.

Dywed bron naw o bob deg person â phroblemau iechyd meddwl eu bod yn wynebu stigma a gwahaniaethu.

 
 

Mewn unrhyw un flwyddyn bydd 1 o bob 4 unigolyn yn profi problem neu afiechyd meddwl ac, ar unrhyw un adeg, bydd 1 o bob 6 o’r gweithlu’n wynebu’r heriau hyn. Gyda llawer yn ystyried iechyd meddwl yn bwnc tabŵ, mae gwahaniaethu’n atal pobl rhag siarad am eu problemau a cheisio’r help sydd ei angen arnynt.

Gallwch chi’n helpu ni i greu cymdeithas lle nad yw problemau iechyd meddwl yn cael eu cuddio mewn cywilydd neu gyfrinachedd. Ymunwch â’n tîm drwy arwyddo’ch addewid chi i daclo stigma afiechyd meddwl.

Profwyd fod gweithgaredd corfforol yn ffactor tuag at wella iechyd meddwl ac mae Rydym Yn Gwisgo’r Un Crys yn gallu bod yn achubiaeth i’r rheiny sydd angen gwella’u lles. Mae’r clybiau sy’n cymryd rhan yn cyflwyno rhaglenni unigryw gan eu prif hyfforddeion, a hynny am ddim, diolch i gyllid Chwaraeon Cymru.

Os ydych chi wedi cael diagnosis, neu’n ystyried bod gennych gyflwr iechyd meddwl ac yn dod o ardaloedd Merthyr neu’r Drenewydd (o Hydref 2015) neu Gasnewydd neu Wrecsam (o Hydref 2016) yna cliciwch yma i weld y diweddaraf i gael arwyddo.

 
 

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn gweithio mewn partneriaeth ag Amser i Newid Cymru i gyflwyno rhaglen hyfforddiant pêl-droed gynhwysfawr i bobl sy’n dioddef gan broblemau iechyd meddwl ynghyd ag ymgyrch genedlaethol i ymladd y stigma yn erbyn afiechyd meddwl a chodi ymwybyddiaeth o’r problemau...

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed Tref Merthyr

“Mae agweddau negyddol at salwch meddwl yn broblem fawr ym Merthyr, a thrwy gymryd rhan yn y rhaglen gallwn gael effaith bositif yn syth ar fywyd rhywun. Nid oes neb ym Merthyr wedi cynnig gwneud rhywbeth i geisio taclo’r stigma, felly roeddem yn falch iawn o gael cymryd rhan yn hyn!”

Elliott Evans, Swyddog Datblygu Cymunedol
Clwb Pêl-droed Tref Merthyr

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed y Drenewydd

“Gydag 1 o bob 4 yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl, rydym eisiau gwneud yn siŵr fod Clwb Pêl-droed y Drenewydd yn cynnal y cefnogwyr a’r gymuned.”

Owen Durbridge, Ysgrifennydd
Clwb Pêl-droed y Drenewydd

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed Wrecsam

Roedd Clwb Pêl-droed Wrecsam a ffurfiwyd yn 1864, sy'n golygu ei fod yn y clwb hynaf yng Nghymru a'r tîm pêl-droed proffesiynol trydydd hynaf yn y byd . Ers Awst 2011 Wrecsam wedi bod yn glwb pêl-droed sy'n eiddo gefnogwr ac ar hyn o bryd yn cystadlu yn y Gynghrair Genedlaethol , y pumed haen Pêl-droed Lloegr.

  Find out more

 
 

Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd

Roedd Clwb Pêl-droed Sirol Casnewydd a sefydlwyd yn wreiddiol yn 1912. Mae'r clwb yn chwarae ar hyn o bryd yng Nghynghrair 2 y Cynghrair Pêl-droed Lloegr , y pedwerydd haen o bêl-droed Saesneg.

  Find out more